പൂച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന സൈറാബാനു ?! Persian Cats Collection of Saira Banu

22 thoughts on “പൂച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന സൈറാബാനു ?! Persian Cats Collection of Saira Banu

  1. എനിക്കുമുണ്ട് 2 പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് ജൂലി, ജാക്കി,….
    ജൂലി ഗർഭിണിയാണ്

  2. അതേതാ ആ പച്ച സാരി എടുത്ത സാധനം പൂച്ചകളുടെ PA ആയിരിക്കും…?

  3. പൂച്ചകൾ ഒരത്ഭുതം ആയിടെ തോന്നിയത് ഇപ്പൊഴ?????

  4. റോഷൻ ഇതൊക്കെ വിലകൂടിയ പേർഷ്യൻ ക്യാറ്റ് കൾ ഒക്കെയാണ്.. വളർത്താനൊക്കെ ഒരു രസമാണ്.. റോഷനും നാലഞ്ച് നാടൻ പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നു എന്നു സിറാബാനു പറഞ്ഞാലോ.. താങ്ക്സ് ബ്രോ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *