പയറിലെ തണ്ടുതുരപ്പന്‍ പുഴുവിനെ എങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം – pest control at cowpea plants


here is some practices to control pest attack
over cowpea plants. we can prevent them using some simple tips. neem cake is very effective, take 5-10 grams
of neem cake and rub it and spread over containers. smell of
neem cake keep away pest from garden. you need to repeat this every week. other
method is spray or brush neem emulsion on stems. 5ml of neem oil mixed with non detergent soap
solution can be used for this. with the help of the an old tooth brush you
can brush this over cowpea main stems. repeat this
every week, these are only practical for small gardens. please be remember to limit the amount of
neem oil 5ml with 1 liter of water, overdose may damage your plants.

12 thoughts on “പയറിലെ തണ്ടുതുരപ്പന്‍ പുഴുവിനെ എങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം – pest control at cowpea plants

  1. എത്ര വേപ്പെണ്ണയിൽ
    എത്ര വെള്ളം ചേർക്കണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *